Trobar en esta Web

opcions de busca
 

RESUM DE LES AGRESSIONS A L'IDIOMA VALENCIÀ

Sintesis de les discriminacions y agressions que actualment patix el verdader idioma valencià a mans de l'imperialisme nacionaliste catala y els seus colaboracionistes en tèrres valencianes

 ¿ Per qué és tan diferent eixa "llengua valenciana" que ensenyen als chiquets en les escòles, instituts y universitats, de la que sempre ham sentit y ham depres de pares, yayos o familiars ?

 Perque lo que s'ensenya als chiquets en les escòles no és el genui idioma valencià parlat per la majoria de valencians, sino un artificial "catala avalencianat" al que enganyosament presenten com "valencià cult o ben parlat" en el que volen substituir al verdader idioma valencià (hui en dia discriminat baix el nòm despectiu de "valencià mal parlat").

 L'idioma valencià que parlem històrica y tradicionalment els valencians és la verdadera y corrècta Llengua Valenciana y lo que obliguen a estudiar en les escòles és un invent dels catalanistes que no hu parla ningun valencià en ningun pòble de la Comunitat Valenciana.

 La finalitat ultima de l'ensenyança del "catala avalencianat" és enganyar al pòble Valencià pa que crega que l'idioma que parla és el mateix que el catala, que forma part de la "nacio catalana" y que l'històric Reine de Valencia (hui Comunitat Valenciana) perteneix al (fictici y inventat) proyècte politic dels "països catalans". Un proyècte politic independentiste y separatiste d'Espanya, de capitalitat en Barcelona, que vòl posar baix les seues directrius y mando al Reine de Valencia y a tots els valencians.
 Totes estes ambicions imperialistes del nacionalisme politic catala no tenen base alguna que les done validea y son consecuència nomes d'aplicar la fascistoide y principal consigna del imperialisme catala: "UNA llengua (catalana), UNA nacio (catalana)".

 Fa ya moltes dècades que l'imperialisme nacionaliste catala, del que participen tots els partits polítics y institucions culturals catalanes, està invertint molts esfòrços y dinés en catalanisar a la societat valenciana a traves del sistema educatiu valencià y la poderosa maquinaria de propaganda catalanista financià desde Catalunya per les institucions catalanes.

 Desgraciadament els partits politics valencians majoritaris, PP y PSPV (PSOE), mantenen unes postures politiques totalment destructives pa la pervivència de la genuina Llengua Valenciana y bòna part del patrimòni cultural valencià.
 Per una part, el PSPV (i tambe EU, Bloc y ERPV) consideren que l'idioma valencià és el mateix que el catala pero en un atre nòm, per lo que estan molt d'acòrt en que en el sistema educatiu valencià s'ensenye eixe aberrant y artificial "catala avalencianat" y per això ni PSPV (ni EU, Bloc o ERPV) fan (ni faran) res per evitar l'imperialisme politic-cultural catalanisaor que mos aplega desde Catalunya.
 Per una atra part, al PP nomes li interesa, per motius electoralistes, defendre exclusivament el nòm de "valencià" sense importarli gens que amagat darrere d'eixe nòm s'estiga ensenyant en les escòles la llengua catalana. Es més, l'objectiu primer del PP es marginar la llengua valenciana en benefici de la llengua castellana y la millor manera pa conseguiro es permitint que es donen classes en eixe aberrant "catala avalencianat"; una llengua en la que no s'identifiquen els alumnes valencià-parlants y que no accepten com a pròpia. Per tant, com eixe "catala avalencianat" no aprofita pa pujar el numero de valencià-parlants, ni la estima, ni l'us de la verdadera llengua valenciana, el PP no té ningun interes en substituir el catala pel verdader idioma valencià. El "catala avalencianat" es la millor ferramenta que té el PP pa conseguir que al final els valencians nomes parlen en llengua castellana.

 La solucio a totes les agressions que patix l'idioma valencià y la cultura pròpia dels valencians passa per manifestarse colectiva y individualment en contra de la politica anti-valencianista que estan fent tots eixos partits anteriorment mencionats, mirant d'apoyar tota institucio, associacio o colectiu que honestament defenga la genunina llengua valenciana parlà pels valencians.

 Mentres tant y en el dia a dia, lo millor que podem fer és sentirmos orgullosos de la llengua valenciana que mos han donat pares, yayos y antepassats, y continuar parlant en eixe autèntic valencià als fills, nets, nebots, familiars, amics, coneguts y a qui siga, per tal de que no desaparega mai substituit pel predominant castellà o suplantat pel foraster "catala avalencianat" que amagat baix l'etiqueta de "valencià cult o ben parlat" ensenyen enganyosament als chiquets en la escòla.
 
 
 

[PREGUNTES Y RESPÒSTES]  [DOCUMENTS]  [NACIONALCATALANISME]

 
 
 
SECCIO DE DOCUMENTS EN PDF
 
TITULS
 
SECCIO DE DOCUMENTS EN PDF

 
¿ QUÉ PODEM FER PA EVITAR QUE DESAPAREGA L'AUTÈNTIC IDIOMA VALENCIÀ ?

Parlar en orgull en el genui valencià que ca u deprengue de sos pares.
Y charrarli en valencià als fills, nets, nebots y chiquets en general pa mantindre encesa la flama de la Llengua Valenciana d'una generacio a una atra.
(Llegir més CONSELLS PERA POTENCIAR L'IDIOMA VALENCIÀ)

2005 © Idioma Valencià

 

http://www.idiomavalencia.com http://www.idiomavalencia.com VERSION EN CASTELLANO ENGLISH VERSION