Trobar en esta Web

opcions de busca
 

PART SEXTA

PART: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [index]

PART SEXTA

28) ¿ Tenen raó els que diuen que si no s'unifica l'idioma valencià dins del catala la llengua valenciana acabaría perdent fòrça y desapareguent ?
 
 Tot lo contrari. L'idioma valencià està perdent la seua personalitat y caràcter pròpi precisament per culpa de la normativa catalanista que actualment impòn la A.V.L. y que no representa corrèctament a la verdadera llengua valenciana.
 
 L'idioma valencià continua viu huí en día gracies al pòble valencià que l'ha parlat durant sigles y encara continúa fento. És un fet que l'idioma valencià no ha necessitat mai de ninguna "unificació" en l'idioma catala pa sobreviure y ser un idioma capaç de les més altes cimes socials y lliteraries.
 En realitat la finalitat última de quivòlen eixa "unificació" no és una atra més que la de "enfortir" l'idioma catala, absorbint els millons de valencià-parlants com si fòren catala-parlants, pa tindre més pes polític a l'hòra de reclamar la creació d'uns artificiosos "països catalans", clavar el negòci llibrer catala dins del mercat valencià (llibres de tèxt sobre tot) y demanar a l'Unió Europea subvencions pa la llengua catalana que aniríen a parar a les instituciones catalanes y no a les valencianes.
 (Llegir més SECESIONISMO DEBILITA IMPERIO CATALANO-CATALAN)

29) ¿ Per qué si els valencians de manera generalisà utilisen una serie de paraules y usos plenament valencians com, per eixemple: "mosatros", "vosatros", "en", "lo" (neutre), "atre", "chocolate", "depòrt", "cremà", "bellea", "vehícul", en el modèl de llengua escrita que normativisa la A.V.L. son substituides per atres paraules y usos diferents com son: "nosaltres", "vosaltres", "amb", "el" (neutre), "altre", "xocolata", "espòrt", "cremada", "bellesa", "vehicle" ?
 
 Perque el modèl normatiu de llengua valenciana "formal o culta" que ha elaborat la A.V.L. està artificiosa y intencionadament catalanisat, en el propòsit de fer creure que l'idioma valencià y el catala son els mateixos idiomes (cuan això mai en la vida ha segut vitat).
 Pa mantindre la mentira de que el valencià y el catala son el mateix idioma, la A.V.L. ha desenrollat una normativa que, en tota la desvergonya del mòn, introduix llèxic y morfosintaxis catalana, mentres prohibix y deixa fòra formes valencianes plenament vives y generalisaes només perque son diferents a les catalanes y per tant, deixen en evidència eixa falsa "unitat de la llengua" que vòlen impòndre.
 (Llegir més AVL NORMATIVA PSEUDOCIENTIFICA)

30) Alguns diuen que l'estàndart normatiu de llengua valenciana elaborat per la A.V.L. és un "valencià cult", mentres que lo que parla el pòble valencià es un "valencià mal parlat", ¿ és açò vitat ?
 
 Açò és una mentira escampà pels pancatalanistes pa enganyar als valencians y que éstos s'engolixquen sense chistar que en el sistema docent (colèges, instituts, universitats) s'estiga ensenyant als chiquets y jovens valencians una incongruent y artificial mescla de valencià y catala en conte de la genuina llengua valenciana.
 (Llegir més EFECTES DEL "NORMALITZAT")

31) ¿ Per qué estan ensenyant en les escòles, instituts y universitats una incongruent mescla de catala y valencià en conte de la genuina llengua valenciana ?
 
 El pancatalanisme infiltrat dins del sistema educatiu valencià té com a objectiu primordial adoctrinar en el catalanisme a les nòves generacions de valencians pa que apleguen a adults creent que lo que parlen es llengua catalana, que son de "nació catalana" y que formen part d'uns (ficticis) "països catalans".
 Ademés, s'ha de tindre en conte que junt al catala que s'ensenya en els colèges, als chiquets valencians també els fan estudiar una història manipulà y tendenciosa que presenta, enganyosamente, una gran part del patrimòni històric-cultural valencià com si fòra catala.
 L'objectiu últim de tot açò es canviar el sentiment natural d'amor dels valencians cap a sa llengua valenciana, tradicions y identitat, per un artificiós sentiment de catalanitat que els induixca a renegar de sa llengua y cultura pròpia y simpatizar en el nacionalisme independentiste pancatala y les seues ambicions anexionistes polític-culturals cap a l'històric Reine de Valencia.
 (Llegir més L'ENGANY DE L'IDIOMA CATALA EN LES ESCOLES)

32) ¿ Qué pòt ferse pa combatre tot l'adoctrinament catalaniste que chiquets y joventut valenciana estan patint en escòles, instituts y universitats ?
 
 Lo més important és educar y parlarli als fills en el genuí idioma valencià que sempre ham parlat y que varem dependre en tota naturalitat de pares, yayos y familiars.
 Ham de tindre plena confiança de que l'idioma valencià que parlem és un valencià "molt ben parlat", encara que catalanistes disfrassats de mestres o mentors mos ompliguen el cap en romanços "cientifics" y vullguen fermos creure lo contrari (pa aixina tíndremos callats y aprofitarse políticament de mosatros).
 Si som capaços de, en orgull y convicció, transmitir als fills la genuina llengua valenciana que deprenguerem de familiars y coneguts, (tal y com sempre s'ha fet), estarem salvant l'idioma valencià de la seua extinció y al mateix temps detenint el procés de catalanisació llingüística, cultural y política que el nacionalisme anexioniste pancatala està aplicant a la societat valenciana y més específicament a les generacions més jovens de valencians.
 
 Ademés, sería molt convenient que ca uno de mosatros enviara als responsables polítics del govèrn valencià un escrit exigint la dissolució de la A.V.L. (y la seua normativa catalanisaora), per no adecuarse esta institució ni els seus treballs als fins pals que fon creà, que son els de potenciar y defendre el genuí idioma valencià.
 
 Ya es hòra de tindre una "Acadèmia de la Llengua Valenciana" que defenga en orgull y convicció a l'independent y diferenciat Idioma Valencià.
 (Llegir més CONSELLS PERA POTENCIAR L'IDIOMA VALENCIÀ)

 

PART QUINTA ANTERIOR

PART: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [index]


 
IDIOMA VALENCIÀ PARLAT
Nòtes sobre la realitat llingüistica valenciana
(rev. 1.0)
 
IDIOMA VALENCIÀ PARLAT
 
Descarregar l'estudi en format PDF (2.46 Mb.)

 
¿ QUÉ PODEM FER PA EVITAR QUE DESAPAREGA L'AUTÈNTIC IDIOMA VALENCIÀ ?

Parlar en orgull en el genui valencià que ca u deprengue de sos pares.
Y charrarli en valencià als fills, nets, nebots y chiquets en general pa mantindre encesa la flama de la Llengua Valenciana d'una generacio a una atra.
(Llegir mes CONSELLS PERA POTENCIAR L'IDIOMA VALENCIÀ)

2005 © Idioma Valencià

 

http://www.idiomavalencia.com http://www.idiomavalencia.com VERSION EN CASTELLANO ENGLISH VERSION