Trobar en esta Web

opcions de busca
 

PART QUINTA

PART: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [index]

PART QUINTA

23) Els pancatalanistes diuen que tota "la romanística internacional" considera que l'idioma valencià és un dialècte del catala, ¿ és açò vitat ?
 
 Això és completament fals. La "romanística internacional" és un concèpte abstracte que no té existència real. No existix una entitat concreta en critèris unificats que respònga al nòm de "romanística internacional" y per tant no pòt existir un dictamen universal incuestionable que avale les pretensions d'eixos que vòlen fer a l'idioma valencià un simple dialècte del catala.
 (Llegir més INTERMINABLE MANIPULACION HISTORICA)

24) Els pancatalanistes diuen que "científicament" està demostrat que l'idioma valencià es un dialècte del catala, ¿ és això vitat ?
 
 Açò és del tot fals. Les "ciències socials" que estudien la llengua son disciplines acadèmiques que en ningun cas tenen la precisió y exactitut de la que fan gala les "ciències exactes", com son les matemàtiques o la física.
 Els múltiples critèris llingüístics, tots igual de "científics", que actualment existixen dins del mòn acadèmic pa definir y diferenciar lo que és "llengua" y lo que és "dialècte" fa que a un mateix cas se li puguen donar respòstes diferents y opòstes depenent de la perspectiva y els critèris llingüístics utilisats.
 En base als paràmetros y critèris de la disciplina acadèmica y científica de la sociollingüística l'idioma valencià és un idioma independent y diferenciat completament del catala.
 (Llegir més AVL NORMATIVA PSEUDOCIENTIFICA)

25) Els pancatalanistes diuen que "totes les universitats del mòn" consideren que l'idioma valencià és un dialècte del catala, ¿ és açò vitat ?
 
 Això no és cèrt. Lo que algunes universitats "del mòn" fan és tindre càtedres de filología catalana (com d'uns atres idiomes dels cuals els parega oportú tindre docència). En ningun cas eixa circumstancia docent es pòt manipular y presentar com a pròva de que l'idioma valencià és un dialècte del catala o que son el mateix idioma. L'única conclusió que es pòt obtindre en este cas és que les institucions catalanes s'han preocupat molt pa conseguir que la llengua pròpia dels condats catalans, el catala, estiga present en institucions universitaries de fòra de Catalunya.
 L'idioma valencià podría perfèctament tindre en les universitats la seua pròpia y particular càtedra de filología valenciana, diferent de la de filología catalana, si no fòra pel fòrt component polític procatalanista que sempre han caracterisat les actuacions d'una part dels professors de les universitats valencianes y catalanes, els cuals tenen com a meta prioritaria fer creure (y escampar per unes atres universitats espanyòles o estrangeres) que l'idioma valencià és només un dialècte del catala.
 (Llegir més LA LECCION DEL NACIONALISMO CATALAN)

26) ¿ Quína és la raó per la que una part dels professors de les universitats valencianes y catalanes vòlen fer creure que l'idioma valencià nomes és un dialècte del catala ?
 
 La raó fonamental és que els centres de decisió y actuació de les universitats (lo mateix que els d'uns atres àmbits polìtics y culturals) estan intencionadament controlats desde fa molts anys per persones en fòrtes vinculacions polítiques en el nacionalcatalanisme independentiste pro "països catalans". Tot açò obeix a una campanya perfèctament organisà y apoyà econòmicament desde fa molts anys pels polítics y institucions catalanes que vòlen suplantar la llengua valenciana per la catalana y instalar en la ment dels valencians la falsa idea de que els valencians parlen catala, son de "nació catalana" y formen part dels (ficticis) "països catalans", en la finalitat última d'obtindre més pes polític-econòmic y aixina reclamar en més fòrça l'independència política d'eixos (inventats) "països catalans".
 Les persones/institucions que promouen el proyècte imperialiste-separatiste pancatala son qui s'han encarregat de potenciar la presència del catala en les universitats y atres institucions extrangeres ("agraint" generosament les voluntats "científiques" colaboraores), al mateix temps que procuren, per tots els mijos, de presentar a l'idioma valencià com un dialècte del catala y no com la llengua independent y diferencià que realment és.
 (Llegir més FALSA OFICIALIDAD CATALAN EN LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA)

27) ¿ Quína validea té la nòva definició de "valenciano" que apareix actualment en el diccionari de la "Real Academia Española" (R.A.E.) ?
 
 L'actual definició del diccionari de la R.A.E. de "valenciano": "Variedad del catalán, que se usa en gran parte del antiguo reino de Valencia y se siente allí comúnmente como lengua propia", no té més validea que la que fa uns anys donava este mateix diccionari y que era pròu diferent a l'actual. En aquella definia al "Valenciano" com la "Lengua hablada en la mayor parte del antíguo Reino de Valencia", una definició que otorgava un corrècte caràcter de llengua a l'idioma valencià y a on no es fea referència alguna al catala.
 En tot cas, lo que està clar és que la R.A.E. només està cualificà pa resòldre en assunts tocants a la llengua castellana, pero en ningun cas té autoritat pa fero sobre la llengua valenciana.
 
 Ademés, està més que provat que el canvi de la definició de "valenciano" en el diccionari de la R.A.E. es feu per pressions dels membres catalans/catalanistes d'esta institució y d'una manera totalment arbitraria y irregular, ya que dit canvi se realisà sense haver segut aprovat per acòrt en ninguna assamblea y sense que haguera segut inscrit en el diari de la "Real Academia Española" (R.A.E.).
 Es té que tindre en conte que u dels objectius primordials dels catalanistes es introduirse dins de les institucions culturals y educatives més importants (a nivell nacional y internacional) pa impòndre pòc a pòc les seues tèsis catalanistes y aixina afavorir l'absorció de la llengua y cultura valenciana (y balear) dins del fictici y artificiós proyècte dels "països catalans".

 

PART QUARTA ANTERIOR · SEGÜENT PART SEXTA

PART: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [index]


PEGATINES / FULLETS
PEGATINES / FULLETS

 
¿ QUÉ PODEM FER PA EVITAR QUE DESAPAREGA L'AUTÈNTIC IDIOMA VALENCIÀ ?

Parlar en orgull en el genui valencià que ca u deprengue de sos pares.
Y charrarli en valencià als fills, nets, nebots y chiquets en general pa mantindre encesa la flama de la Llengua Valenciana d'una generacio a una atra.
(Llegir més CONSELLS PERA POTENCIAR L'IDIOMA VALENCIÀ)

2005 © Idioma Valencià

 

http://www.idiomavalencia.com http://www.idiomavalencia.com VERSION EN CASTELLANO ENGLISH VERSION