Trobar en esta Web

opcions de busca
 

PART SEGONA

PART: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [index]

PART SEGONA

7) ¿ Son els idiomes valencià y catala el mateix idioma ?
 
 No. L'idioma valencià y l'idioma catala son dos idiomes independents l'u de l'atre com a consecuència de tindre uns origens diferenciats y una distinta evolució llingüística a lo llarc de molts sigles en espais socio-llingüístics, polític-culturals y geogràfics distints.
 Encara que, tal y com passa entre totes les llengües neo-llatines ibèriques, mantenen uns graus pròu alts de similituts y pareguts.
 (Llegir més SOCIOLINGÜISTICA IDIOMA VALENCIANO INDEPENDIENTE)

8) ¿ Perteneixen l'idioma valencià y el catala al mateix "sistema llingüístic" ?
 
 No, si es considera el terme "sistema llingüístic" com a sinònim de "idioma" o "llengua", perque com ya s'ha dit ans, l'idioma valencià y l'idioma catala per orige y evolució diferencià son dos idiomes o llengües distintes.
 
 Per una atra banda, si el terme "sistema llingüístic" pren el significat de "conjunt d'idiomes o llengües en senyes comuns que pòden formar una familia", en eixe cas l'idioma valencià estaría dins d'un "sistema llingüístic neo-llatí" del que també formaríen part els idiomes castellà, gallec, aragonés y unes atres llengües neo-llatines ibèriques o del Languedoc, ademés del catala.
 
 Per tant, la respòsta varía conforme al significat que se li done al terme "sistema llingüístic", encara que en tots els casos l'idioma valencià continúa sent un idioma independent de l'idioma catala.
 (Llegir més El Consell Valencià de Cultura y su falso sistema lingüístico)

9) ¿ És cèrt que l'idioma valencià perteneix a un "sistema llingüístic catala" ?
 
 Això es fals. L'idioma valencià no perteneix a ningun "sistema llingüístic catala" perque com a llengües distintes y independents que són, la llengua valenciana conta en el seu pròpi "sistema llingüístic valencià".
 El "sistema llingüístic catala" fon inventat a principis del sigle XX per la intelectualitat pseudocientífica del nacionalisme catala, en el propòsit de donarli independència y ranc de llengua a un catala que històricament sempre havia estat subordinat a la llengua Provençal (sur de França), com a simple dialècte d'ésta.
 Este "sistema llingüístic catala" l'inventaren en la mira de donarli al dialècte catala una preponderancia y protagonisme que no'n tenia, y en la finalitat última d'absorbir a l'idioma valencià dins de la llengua catalana per tal de fer pujar artificialment el número de catalaparlants y donarli, aixina, major pes polític y social al proyècte imperialiste dels ficticis y inexistents "països catalans".
 (Llegir més RESPOSTA DE LA R.A.C.V. AL DICTAMEN DE LA A.V.L. (9-2-2005))

10) ¿ Existix entre l'idioma valencià y el catala lo que alguns anomenen "unitat de la llengua" ?
 
 No. Com ya s'ha dit ans, l'idioma valencià y el catala son independents l'u de l'atre per múltiples factors socio-llingüístics y no pòden ser artificialment "unificats" baix una mateixa ortografía, gramàtica o sintaxis.
 
 Voler aplicar, forçadament, la normativa llingüística de l'idioma catala a l'idioma valencià només que conduix a la corrupció y destrucció de la genuina llengua valenciana.
 L'idioma valencià ha de tindre la seua spròpia y genuina normativa llingüística, diferent a la de l'idioma catala y per tant és una aberració llingüística voler construir una falsa "unitat de les llengües" a base d'impòndre a l'idioma valencià (per motius polítics y econòmics) la normativa de l'idioma catala.
 (Llegir més DICTAMEN DE LA AVL PERA CATALANISAR EL VALENCIÀ)

11) ¿ És vitat això que alguns diuen de que els valencians y els catalans, ca u parlant en el seu idioma, s'entenen perfèctament entre ells y que açò demostraría que parlen la mateixa llengua ?
 
 No. Açò es fals. Ni tots els valencians, de primeres, entenen corrèctament a un catala, parlant en idioma catala, ni al contrari tampòc.
 
 En la majoría de casos l'habilitat pa entendre uns atres idiomes depén de factors intelectuals, culturals o coyunturals pròpits de cada persona en concret.
 Lo que és un fet és que degut al gran paregut que totes les llengües neo-llatines mantenen entre si, li resulta relativament senzill a molts valencià-parlants la comprensió y assimilació d'unes atres llengües romàniques diferents a la valenciana, encara que no les hi haigguen estudiat en sa vida.
 (Llegir més SISTEMA LINGÜISTICO"GALEGO-VALENCIANO")

 

PART PRIMERA ANTERIOR · SEGÜENT PART TERCERA

PART: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [index]


PEGATINES / FULLETS
PEGATINES / FULLETS

 
¿ QUÉ PODEM FER PA EVITAR QUE DESAPAREGA L'AUTÈNTIC IDIOMA VALENCIÀ ?

Parlar en orgull en el genui valencià que ca u deprengue de sos pares.
Y charrarli en valencià als fills, nets, nebots y chiquets en general pa mantindre encesa la flama de la Llengua Valenciana d'una generacio a una atra.
(Llegir més CONSELLS PERA POTENCIAR L'IDIOMA VALENCIÀ)

2005 © Idioma Valencià

 

http://www.idiomavalencia.com http://www.idiomavalencia.com VERSION EN CASTELLANO ENGLISH VERSION