Trobar en esta Web

opcions de busca
 

INDEX DE PREGUNTES

PART: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [index]

PART PRIMERA PART PRIMERA

1) pregunta 1 ¿ Quín és l'idioma pròpi dels valencians ?

2) pregunta 2 Si ans de la "Reconquista" el Reine de Valencia estava governat pels àraps, ¿ quí parlava eixe "romanç valencià" que va servir com a substrat primordial de l'idioma valencià actual ?

3) pregunta 3 ¿ És cèrt això de que en l'época de "Reconquista" no hi havien iberorromans que parlaren "romanç valencià" en el Reine de Valencia y que l'idioma valencià es producte única y exclusivament de la repoblació de catalans en tèrres valencianes ?

4) pregunta 4 ¿ Té base documental y científica l'opinió escampà pels catalanistes de que dins de l'històric Reine de Valencia es parla idioma valencià en les poblacions repoblaes per catalans y llengua castellana en les repoblaes per aragonesos ?

5) pregunta 5 Els catalanistes diuen que la crònica del catala Ramon Muntaner a on parla del "bell Cathalanesch" es pròva de que el Reine de Murcia (Murcia y sur d'Alacant) va ser repoblat només per catalans. ¿ Quína validea tenen les paraules d'eixe croniste catala medieval ?

6) pregunta 6 ¿ En quín contèxt fon dita la famosa frase "O Dio, la Chiesa Romana in mani dei catalani", referintse a Alexaindre VI, Papa de Roma originari de la familia valenciana dels Bòrja ?

PART SEGONA PART SEGONA

7) pregunta 7 ¿ Son els idiomes valencià y catala el mateix idioma ?

8) pregunta 8 ¿ Perteneixen l'idioma valencià y el catala al mateix "sistema llingüístic" ?

9) pregunta 9 ¿ És cèrt que l'idioma valencià perteneix al "sistema llingüístic catala" ?

10) pregunta 10 ¿ Existix entre l'idioma valencià y el catala lo que alguns anomenen "unitat de la llengua" ?

11) pregunta 11 ¿ És vitat això que alguns diuen de que els valencians y els catalans, ca u parlant en el seu idioma, s'entenen perfèctament entre ells y que això demostraria que parlen la mateixa llengua ?

PART TERCERA PART TERCERA

12) pregunta 12 ¿ És cèrt açò de que l'idioma valencià es un dialècte de lo que alguns anomenen com "catala occidental" ?

13) pregunta 13 ¿ A qué es deuen les semblances que els parlars de Lleida tenen en l'idioma valencià ?

14) pregunta 14 Alguns per intentar fer creure que l'idioma valencià es una variant del catala comparen la relació d'estos dos idiomes en la que tenen "l'andalús", "el murcià" o "l'argenti" en l'idioma castellà. ¿ És corrècta esta comparació ?

15) pregunta 15 Alguns volent fer creure que els nòms "valencià" y "catala" son sinònims y que fan referència a un mateix idioma, heu comparen a lo que passa entre els nòms "castellà" y "espanyòl" referits els dos a la llengua castellana ¿ És corrècta esta comparació ?

16) pregunta 16 Alguns diuen que en el pòble castellonenc de Vinaròs es parla molt paregut a com heu fan en alguns pòbles pròxims del sur de Tarragona. ¿ És això una pròva de que l'idioma valencià y el catala son els mateixos ?

PART QUARTA PART QUARTA

17) pregunta 17 ¿ Cóm es possible que si l'idioma valencià y el catala son dos idiomes independents, siguen tan pareguts els tèxts que trobem escrits en els seus respectius estàndarts oficials ?

18) pregunta 18 ¿ Per qué l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (A.V.L.) aplica a l'idioma valencià una normativisació llingüística catalana en conte de la pròpia y genuina normativa valenciana ?

19) pregunta 19 ¿ Per qué vòlen els catalanistes que es considere a l'idioma valencià com una simple variant del catala ?

20) pregunta 20 ¿ Quín benefici pòden obtindre els catalanistes de fer creure que l'idioma valencià és el mateix que el catala pero en un atre nòm ?

21) pregunta 21 ¿ Qué son els "països catalans" ?

22) pregunta 22 ¿ Son corrèctes els térmens "corona catalano-aragonesa" y "rei catalano-aragonés"?

PART QUINTA PART QUINTA

23) pregunta 23 Els pancatalanistes diuen que tota "la romanística internacional" considera que l'idioma valencià és un dialècte del catala, ¿ és açò vitat ?

24) pregunta 24 Els pancatalanistes diuen que "científicament" està demostrat que l'idioma valencià és un dialècte del catala, ¿ és això vitat ?

25) pregunta 25 Els pancatalanistes diuen que "totes les universitats del mon" consideren que l'idioma valencià és un dialècte del catala, ¿ és açò vitat ?

26) pregunta 26 ¿ Quína és la raó per la que una part dels professors de les universitats valencianes y catalanes estan encabotats en voler fer creure que l'idioma valencià només és un dialècte de la llengua catalana ?

27) pregunta 27 ¿ Quina validea té la nòva definició de "valenciano" que apareix actualment en el diccionari de la "Real Acadèmia Española" (R.A.E.) ?

PART SEXTA PART SEXTA

28) pregunta 28 ¿ Tenen raó qui diuen que si no "s'unifica" l'idioma valencià dins de l'idioma catala la llengua valenciana acabaría "perdent fòrça" y desapareguent ?

29) pregunta 29 ¿ Per qué si els valencians de manera generalisà utilisen una serie de paraules y usos plenament valencians com, per eixemple: "mosatros", "vosatros", "en", "lo" (neutre), "atre", "chocolate", "depòrt", "cremà", "bellea", "vehícul", en el modèl de llengua escrita que normativisa la A.V.L. son substituides per atres paraules y usos diferents com son: "nosaltres", "vosaltres", "amb", "el" (neutre), "altre", "xocolata", "espòrt", "cremada", "bellesa", "vehicle" ?

30) pregunta 30 Alguns diuen que l'estàndart normatiu de llengua valenciana elaborat per la A.V.L. és un "valencià cult", mentres que lo que parla el pòble valencià es un "valencià mal parlat", ¿ és açò veritat ?

31) pregunta 31 ¿ Per qué estan ensenyant en les escòles, instituts y universitats una incongruent mescla de catala y valencià en conte de la genuina llengua valenciana ?

32) pregunta 32 ¿ Qué pòt ferse pa combatre tot l'adoctrinament catalaniste que chiquets y joventut valenciana estan patint en escòles, instituts y universitats ?

 

PART: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [index]


 
 
IDIOMA VALENCIÀ PARLAT
 
TITULS
 
SECCIO DE DOCUMENTS EN PDF

 
¿ QUÉ PODEM FER PA EVITAR QUE DESAPAREGA L'AUTÈNTIC IDIOMA VALENCIÀ ?

Parlar en orgull en el genui valencià que ca u deprengue de sos pares.
Y charrarli en valencià als fills, nets, nebots y chiquets en general pa mantindre encesa la flama de la Llengua Valenciana d'una generacio a una atra.
(Llegir més CONSELLS PERA POTENCIAR L'IDIOMA VALENCIÀ)

2005 © Idioma Valencià

 

http://www.idiomavalencia.com VERSION EN CASTELLANO ENGLISH VERSION