Trobar en esta Web

opcions de busca
 

REBUIG A L'ACENTUACIO CATALANISTA DE LA RACV

Degut a les declaracions fetes pel nòu deca de la RACV, Enrique de Miguel, d'acostament a la catalanista y anti-valenciana AVL, reneguem de la RACV com a institucio normativa, aixina com de la seua acentuacio catalanista

 El motiu d'este escrit son les declaracions fetes pel nòu deca de la RACV, el segovià castellaparlant D. Enrique de Miguel, les cuals deixen vore en pròu claritat la "fulla de ruta" o acostament de la RACV a la catalanista AVL.

 Acostament que el sector "oronellero" de la seccio de llengua, en Salvador López al front, pòrta entre mans de fa anys. Podriem dir que la introduccio en la normativa de la RACV, "per nassos" y en contra de la opinio majoritaria del mòn valencianiste, d'una acentuacio idèntica en un 99% a la de la catalanista AVL marcà en claritat l'inici de dit acostament.

 Es un proyècte que pòrten en molta discrecio, amagat darrere de tipiques y tòpiques declaracions valencianistes, molt boniques pero buides de fets practics y en les que mantenen tranquila a la "parròquia" valencianista. Es un proyècte d'inaccio y sumissio davant del catalanisme que desactiva a una part del valencianisme - tots aquells que, de bòna voluntat y enganyats, creuen en la RACV y la defenen, sense entendre que la RACV no pòt ser una atra cosa més que lo que les persones que están al front d'ella en les seues accions fan que siga. Parlem de la RACV, pero en realitat hauriem de parlar y senyalar en nòms y llinages als qui, desde dins y en tot allò que fan o deixen de fer, estàn desacreditant y desactivant a esta centenaria institucio valencianista y posant la llengua valenciana als pèus dels cavalls (catalanistes).

 Mosatros sempre ham defes una actualisacio/millora de la normativa llingüistica de la RACV. Entenem que la normativa llingüistica - en la practica: la gramatica d'una llengua - es el retrato que representa a una llengua, en este cas la valenciana. Cuant més li semble la normativa/gramatica a la llengua valenciana millor feta estara y millor complira les funcions de potenciar l'us de la llengua valenciana entre els seus parlants y de diferenciarla y defendrela de les agressions del catalanisme anexioniste invasor.

 ¿Cóm anem a demostrar davant d'organismes nacionals o estrangers que la llengua valenciana es distinta y independent de la catalana si la normativa valenciana incorpora senyes catalanisants que no li correspònen y la fan forçadament semblant al catala?

La normativa llingüistica de la RACV, popularment coneguda com a "Normes d'El Puig" (encara que éstes ultimes a sòles son normes ortografiques), es una normativa que arreplega y representa pròu millor les senyes de la llengua valenciana que la catalanisant y desnaturalisaora normativa de l'AVL. Aixina y tot, la normativa de la RACV conté, fòra de tota llògica, un grapat de senyes estranyes a la llengua valenciana que la catalanisen y allunten del parlar real dels valenciaparlants. Com per eixemple:

  • Obligacio d'escriure les terminacions catalanes -ADA, -ADES inexistents en la llengua valenciana parlà (espardenyades, amelades, en conte de: espardenyà, amelaes).
  • Obligacio d'escriure els forasters/catalanisants guionets pompeufabrians que en cap cas afavorixen la llectura, sinos que més aïna la compliquen (pòrta-te-la, mira-ho).
  • Obligacio d'escriure y dir arcaismes o paraules inexistents en llengua valenciana, afirmant fòra de tot rigor cientific que paraules en un us normal y general en llengua valenciana son "localistes/vulgars" (nosatres/vosatres, ens, despres, fins, llavors, arbre, prendre.., en conte de: mosatros/vosatros, mos, en acabant/despues, hasta/hasda, entonses, abre, pendre...).
  • Obligació d'escriure seguint un modèl d'acentuacio calcat en un 99% al de la catalanista y catalanisant AVL.

 Mosatros, desde la plana IDIOMA VALENCIÀ, fa anys que venim predicant en l'eixemple escrivint conforme a les recomanacions del "II Congres de Llengua Valenciana" y conforme a uns atres critèris llingûistics, entre ells els del Pare Fullana (http://idiomavalencia.com/vnormativ.htm). La gran majoria d'estos critèris s'arrepleguen en l'estudi "IDIOMA VALENCIÀ PARLAT. Nòtes sobre la realitat llingüistica valenciana".

 Originalment este estudi adoptava l'acentuacio impòsta per la RACV, a la cual li afegírem la regla d'acentuacio de vocals obèrtes del pare Fullana. Sabiem que la nòva acentuacio de la RACV (idèntica a la de la catalanista AVL) era motiu de fondes divisions y baralles dins del valencianisme, pero voliem donar una mòstra de bòna voluntat y apoyo a la RACV pensant que, aixina, estarien més obèrts a les propòstes d'una actualisacio/millora de la normativa.

 A dia de hui - y portem la pila d'anys -, la RACV encara no ha donat cap pas de cara a dita actualisacio/millora normativa, més aïna apunta y camina en sentit contrari, tal y com les declaracions del nòu deca mos deixen vore. Per tant, ham perdut la confiança y esperances que haviem posat en la RACV y ham pres la decisio de renegar obèrta y publicament del seu modèl d'acentuacio, aixina com llevarli el nostre reconeiximent com a autoritat/institucio normativa valencianista de la llengua valenciana.

 En eixe sentit, fem pública una nòva versio (2.5) de l'estudi "IDIOMA VALENCIÀ PARLAT. Nòtes sobre la realitat llingüistica valenciana" (http://idiomavalencia.com/docs/pdf/idiomavalenciaparlat.pdf), a on tornem a l'acentuacio optativa de paraules homògrafes de les "Normes d'El Puig" - amplament acceptà pel mòn valencianiste -, junt a la regla d'acentuacio de les vocals obèrtes del pare Fullana. (A pòc a pòc anirem ajustant els continguts pròpits de la plana a estes nòves directrius ortografiques).

 Desigem que este estudi li puga aprofitar als valencians pa coneixer millor la realitat llingüistica valenciana, potenciar un us més adecuat de l'idioma valencià y defendrelo millor dels atacs del catalanisme.
 
 
 

[PREGUNTES Y RESPÒSTES]  [DOCUMENTS]  [NACIONALCATALANISME]

 
 
 
SECCIO DE DOCUMENTS EN PDF
 
TITULS
 
SECCIO DE DOCUMENTS EN PDF

 
¿ QUÉ PODEM FER PA EVITAR QUE DESAPAREGA L'AUTÈNTIC IDIOMA VALENCIÀ ?

Parlar en orgull en el genui valencià que ca u deprengue de sos pares.
Y charrarli en valencià als fills, nets, nebots y chiquets en general pa mantindre encesa la flama de la Llengua Valenciana d'una generacio a una atra.
(Llegir més CONSELLS PERA POTENCIAR L'IDIOMA VALENCIÀ)

2005 © Idioma Valencià

 

http://www.idiomavalencia.com http://www.idiomavalencia.com VERSION EN CASTELLANO ENGLISH VERSION