Trobar en esta Web

opcions de busca
 

TROVES DE MOSSEN JAUME FEBRER

AUTOR: DOMINGO GIMENO PEÑA

(Només versió en Valencià · Solo versión en Valenciano)

 Historicament s'han acceptat com a fets historics, contalles i personages que son fruit d'indicis insufientment contrastats o directament de falsificacions interessades, fetes per personages plens d'un romanticisme mal entès que els du a falsificar lo que siga per a conseguir els seus objectius ; El LLibre dels Fets d 'Armes de Catalunya, El Peno de la Conquista, El Curial i Güelfa etc, son bons eixemples.

 En Castello tots sabem que Jaume I, estant en LLeida va concedir a la Vila de Castello permis per a traslladar-se al pla, privilegi dirigit al seu lloctinent en el Regne de Valencia Ximen Pereç d'Arenos, com tots ham pogut comprovar al llegir dit document.

 Pero segons les Troves de Mossen Jaume Febrer, l'encarregat d'acondicionar el nou assentament i organisar el trasllat va ser Alons d'Arrufat, afirmacio que des de sempre s'ha acceptat com un fet historic sense cap critica, sent que tal personage, a part d'en les Troves no apareix en cap atre document.

 Les Troves de Mossen Febrer, es un llibre en el que l'autor assegure ser coetaneu de Jaume I i en forma poetica nos conta la procedencia i els merits dels cavallers que van acompanyar al Conquistador en la conquista de Valencia, aixina com la heraldica de tots ells.

 Les Troves estan escrites en un llenguage massa pulit per a l'epoca, en absolut comparable a atres escrits coetaneus, i nomena toponims i noms inexistents en el seu temps, inclus conta quins van ser el primers en escalar la muralla, quan tots sabem que Valencia va capitular sense batalla, lo que nos indica clarament la seua falsetat. El primer en no acceptar l'autenticitat de Les Troves va ser l'erudit i poligraf, catala, Manuel Milà i Fontanals, dient que en el sigle XVI se van compondre varies obres evidentment apocrifes, entre elles Les Troves, (ad ell no el podien enganyar per que ell va ser el falsificador del Curial i Güelfa, va ser cuiner abans que frare).

 S'ha demostrat que Les Troves son una falsificacio feta per Onofre Esquerdo i Sapena ( 1635-1699 ), erudit, genealogiste, heraldiste i croniste de la ciutat de Valencia, per lo tant escrites cuatre sigles despres de lo que Febrer diu, les afirmacions fetes per ell en Les Troves no tenen puix absolutament cap credibilitat.

 Alons d'Arrufat provablement no mai va existir, pero en Castello el carrer Alonso de Arrufat li rendix homenage, esperem que despres de les repetides peticions a l'ajuntament per part de la nostra associacio, el nostre pare don Josep Maria Guinot algun dia tanve tinga eixe honor, merits li'n sobren.

 
¿ QUÉ PODEM FER PA EVITAR LA DESAPARICIO DEL VERDADER IDIOMA VALENCIÀ ?

Parlar en orgull en el genui Valencià que ca u deprengue de sos pares.
Y continuar parlantlo als fills, nets, nebots y chiquets en general pa mantindre encesa la flama de la Llengua Valenciana d'una generacio a una atra.
(Llegir més CONSELLS PERA POTENCIAR L'IDIOMA VALENCIÀ)

2005 © Idioma Valencià

 

http://www.idiomavalencia.com http://www.idiomavalencia.com INDICE PREGUNTAS EN CASTELLANO ENGLISH VERSION OF INDEX OF QUESTIONS