ANALISIS DE LA LLEGENDA DE LES DONZELLES DE LLEIDA

AUTOR: ???

(Només versió en Valencià · Solo versión en Valenciano)
 • La llegenda:
 •  La versiˇ mÚs antiga d'esta llegenda la trobem en l'obra del catalÓ Pere Tomich composta en la segona mitat del sigle XV, en la que en referŔncia a Jaume I exposa: ôe en poc temps pres la ciutat de Valencia e la mes part del Regne; e feu poblar la ciutat, de mil dones e fadrines que lo rey feu venir de Leyda e de Urgell, e a totes dona marit dins la ciutat; e apres tot ašo lo dit rey feu fer furs e leys ab que la ciutat e lo regne fossen regitsö.

 • Posteriorment Beuter en 1538 la modifica y pasa a Escolano, quedant el n˙mero en tres-centes y diversificant l'origen d'elles.

 •  Els autors posteriors generalment tornen a fixar l'origen de totes les donzelles en Lleida, lo qual Ús l˛gic si tenim en conte que els n˙meros donats per Escolano no tenen fundament. Per posar un exemple, Escolano diu que el municipi de Sarroca aporte 34 donzelles (casaderes y en edat de procrear), quan estÓ provat que ya en 1585 la seua poblaciˇ no havia de passar de 150 habitants.

 • La poblaciˇ de Lleida en el sigle XIII:
 • El ge˛graf Idrisi en el sigle XII la definix com ôciutat mitjanaö en comparaciˇ en atres que considera grans.

 • En 1585 Cock va fer una descripciˇ molt Ómplia de Lleida, atribuintli 1.500 ve´ns. Lo que suposaria uns 7.500 habitants.

 • AdemÚs Ubieto per mitjÓ d'un detallat estudi fixa els lÝmits que per llavors tindria Lleida, arribant a la conclusiˇ  que en el millor dels casos Lleida tindria una poblaciˇ d'uns 4.000 habitants, lo qual Ús coherent en les estimacions de Cock.

 • N˙mero de dones disponibles:

Una vegß obtinguda la poblaciˇ de Lleida en el moment de la Conquista de ValŔncia per Jaume I, Ús necessari obtindre el n˙mero de dones que estarien en disposiciˇ de ser portades. Per a aix˛ Ubieto procedix de la manera segŘent: 

 • Presenta una pirÓmide poblacional, que l˛gicament no Ús la de Lleida  d'aquella Ŕpoca, pero que servix de referŔncia.

 • Prenent una poblaciˇ de 4.000 habitants, obtenim que hi hauria en Lleida unes 440 dones entre 15 y 25 anys y uns 430 h˛mens.

 • Conclusiˇ:

Fem la combinaciˇ que fem, incl˙s en el cas mÚs extrem, Ús impossible acceptar que en 1238 hi haguera en Lleida ni mig centenar de dones fadrines disposades a traslladarse a ValŔncia per a contraure matrimoni.

 

En tot aš˛, queda demostrat que aquells que utilisen esta llegenda com base per a argumentar un origen catalÓ a ValÚncia y a l'idioma valenciÓ, ho fan per dos raons possibles: ignorÓncia supina o tendenciosa manipulaciˇ.

 
¿ QUÉ PODEM FER PA EVITAR LA DESAPARICIO DEL VERDADER IDIOMA VALENCIÀ ?

Parlar en orgull en el genui Valencià que ca u deprengue de sos pares.
Y continuar parlantlo als fills, nets, nebots y chiquets en general pa mantindre encesa la flama de la Llengua Valenciana d'una generacio a una atra.
(Llegir més CONSELLS PERA POTENCIAR L'IDIOMA VALENCIÀ)

2005 © Idioma Valencià

 

http://www.idiomavalencia.com http://www.idiomavalencia.com INDICE PREGUNTAS EN CASTELLANO ENGLISH VERSION OF INDEX OF QUESTIONS