Trobar en esta Web

opcions de busca
 

L'ENGANY D L'IDIOMA CATALA EN LES ESCOLES VALENCIANES

1)  ¿ Quin idioma estan fent estudiar als meus fills en l'escòla: VALENCIÀ o CATALA?
 
 CATALA.
 En les escòles, instituts i universitats estan ensenyant un "Catala avalencianat" que no se correspòn en la genuina llengua Valenciana que parlem majoritariament els valencians.
 
2) ¿ Per qué es tan diferent eixe "Valencià" que estudien els meus fills en l'escòla, al Valencià que de tota la vida ha sentit parlar als meus pares, familiars i coneguts ?
 
 ES TAN DIFERENT PERQUE EN L'ESCÒLA NO ENSENYEN EL CORRÈCTE IDIOMA VALENCIÀ, SINO IDIOMA CATALA "MAQUILLAT" DE VALENCIÀ.
 
3) Alguns mestres me diuen que lo que s'ensenya en l'escòla es Valencià "cult o ben parlat" i que lo que parlem els pares als chiquets es un Valencià "mal parlat". ¿ Es aixo cèrt ?
 
 AIXO ES FALS. ELS MESTRES QUE DIUEN AIXO SON CATALANISTES I EL SEU OBJECTIU ES FER CREURE QUE L'IDIOMA VALENCIÀ I EL CATALA SON EL MATEIX IDIOMA.
 SE DEDIQUEN A ESCAMPAR LA MENTIRA DE QUE LO QUE PARLEM ELS VALENCIANS ES UN "VALENCIÀ MAL PARLAT", PA QUE ALS PARES ELS DONE VERGONYA PARLAR EN EL GENUI I CORRÈCTE IDIOMA VALENCIÀ I ACCEPTEN SENSE QUEIXARSE QUE ALS SEUS FILLS ELS ESTIGUEN ENSENYANT EN LES ESCÒLES IDIOMA CATALA, ETIQUETAT FALSAMENT COM A "VALENCIÀ BEN PARLAT O CULT".
 
4) ¿ Per qué als meus fills els fan estudiar en el colège llengua Catalana i no la genuina Llengua Valenciana que parlem majoritariament els valencians ?
 
 FONAMENTALMENT, AIXO ES CONSEQÜENCIA DEL CHANTAGE PERMANENT QUE ELS POLITICS CATALANS LI ESTAN FENT AL GOVÈRN D'ESPANYA PER TAL D'OBTINDRE ELS MAJORS BENEFICIS PA CATALUNYA I EL SEU PROYÈCTE NACIONALISTE SEPARATISTE, ENCARA QUE SIGA A COSTA DE PERJUDICAR ELS INTERESSOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
 Desde fa ya moltissims anys, els politics i institucions catalanes s'han dedicat a clavarse en els assunts pròpis i particulars dels valencians, i per mig del chantage politic al govèrn central espanyòl han conseguit que en el sistema educatiu valencià s'ensenye Catala en conte de la verdadera Llengua Valenciana.
 
5) ¿ Per qué els politics catalans volen que els chiquets valencians estudien llengua Catalana en les escòles ?
 
 PERQUE VÒLEN TRANSFORMAR EL SENTIMENT DE VALENCIANÍA QUE DE MANERA NATURAL TENEN TOTS EIXOS CHIQUETS, PER UN SENTIMENT PRO-CATALANISTE QUE AFAVORIXCA EN UN FUTUR LES AMBICIONS COLONIALISTES DEL NACIONALISME INDEPENDENTISTE CATALA SOBRE LA COMUNITAT AUTÒNOMA VALENCIANA.
 Als chiquets valencians, desde ben menuts, s'els està adoctrinant baix les consignes del nacionalisme catala, ya que en les escòles, ademes de llengua Catalana, tambe s'els ensenya una història plena de mentires i manipulà en favor de lo catala i en perjui de lo valencià.
 
6) ¿ Per qué els politics valencians no han fet res per evitar que els chiquets valencians estudien llengua Catalana en les escòles ?
 
 PERQUE DESDE FA ANYS TENIM UNS POLITICS VALENCIANS QUE, PER DIFERENTS MOTIUS, ESTAN DOBLEGATS ALS INTERESSOS DELS CATALANISTES.
 
 El PSPV (PSOE) sempre ha segut pro-catalaniste i participa de l'idea de que l'idioma Valencià es simplement idioma Catala al que se li dona el nòm de "Valencià" en la Comunitat Valenciana. Per tant, el PSPV no té ningun interes en defendre la genuina i verdadera Llengua Valenciana, sino que, ans al contrari, li pareix més convenient substituir l'idioma Valencià per la forastera llengua Catalana. (Atres partits catalanistes com EU, Bloc o ERPV tambe participen de les mateixes idees).
 
 El PPCV (PP) està fent una politica d'hipocresia perque nomes defen el nòm de l'idioma: "Valencià", sense importarli que en les escòles s'estiga ensenyant idioma Catala etiquetat com a "Valencià". Al PP la simple defensa del nòm li proporciona molts bòns resultats electorals, per lo que l'impòrta ben pòc si més tart en les escòles s'ensenya llengua Catalana en conte de Valenciana.
 
7) ¿ Qué puc fer pa canviar esta situacio de precarietat en la que està la genuina i verdadera Llengua Valenciana ?
 
 DOS CÒSES BASIQUES I FONAMENTALS:
 
 LA PRIMERA ES PARLAR SEMPRE ALS FILLS, NETS, NEBOTS I CHIQUETS EN GENERAL, EN LA PRÒPIA I GENUINA LLENGUA VALENCIANA QUE MOS HAN ENSENYAT ELS NOSTRES PARES, YA QUE AIXO ES LO UNIC QUE PÒT IMPEDIR QUE NO DESAPAREGA L'IDIOMA VALENCIÀ I QUE NO SIGA SUBSTITUIT PER LA FORASTERA LLENGUA CATALANA QUE OBLIGUEN A ESTUDIAR ALS CHIQUETS EN LES ESCÒLES I CENTRES EDUCATIUS.
 
 L'ATRA CÒSA ES, VOTAR A AQUELL PARTIT QUE DEFENGA HONESTAMENT LA SINGULARITAT I L'INDEPENDÈNCIA DE LA LLENGUA VALENCIANA I QUE ESTIGA DISPÒST A FER QUE EN LES ESCÒLES S'ENSENYE EL VERDADER VALENCIÀ, PARLAT MAJORITARIAMENT PELS VALENCIANS.
  Frases d'eixemple a on se pòt comprovar la diferència real entre l'idioma Valencià que majoritariament parlem els valencians i la llengua Catalana que ensenyen als chiquets en les escòles i centres educatius valencians:
 
 Valencià: "Lo que el yayo diga sobre este assunt no cregues que serà lo millor pa mosatros".
 Catala:    "El que l'avi digui sobre aquest assumpte no creguis que estarà pas el millor per nosaltres".
 
 Valencià: "L'atra vesprà mo'n anarem a Muchamel a vore la mascletà i agarrarem pròu bosses de creïlles pero no molt de pa en chocolate".
 Catala:     "L'altra tarda ens anarem a Mutxamel a veure la mascletada i agafarem bastant de bosses de patates però no gaire pa amb xocolata".
 
 

L'ENGANY DE L'IDIOMA CATALA EN LES ESCOLES VALENCIANES
 
FULLET: L'ENGANY DE L'IDIOMA CATALÀ EN LES ESCOLES VALENCIANES
(Imprimir sobre dinA4 en horisontal o girar l'image 90 graus ans d'imprimir. 85 kb.)
 
Tambe en format PDF (360 kb.)

 
 
[PISTES PA RECOINEXER TEXTS CATALANISATS]

 
¿ QUÉ PODEM FER PA EVITAR LA DESAPARICIO DEL VERDADER IDIOMA VALENCIÀ ?

Parlar en orgull en el genui Valencià que ca u deprengue de sos pares.
Y continuar parlantlo als fills, nets, nebots y chiquets en general pa mantindre encesa la flama de la Llengua Valenciana d'una generacio a una atra.
(Llegir més CONSELLS PERA POTENCIAR L'IDIOMA VALENCIÀ)

2005 © Idioma Valencià

 

http://www.idiomavalencia.com VERSION EN CASTELLANO ENGLISH VERSION http://www.idiomavalencia.com