Trobar en esta Web

opcions de busca
 

PISTES PA RECONEIXER TEXTS CATALANISATS

AUTOR: VALENCIÀ D'ELIG

 A continuació s'enumeren una serie de senyes llingüístiques que pòden aprofitar pa identificar fàcilment tèxts escrits en català, o en el català "avalencianat" que impòn la pancatalanista "Acadèmia Valenciana de la Llengua" (A.V.L.).
 
 
1) Valencià: Este, esta, estos, estes.
    Català:     Aquest, aquesta, aquests, aquestes.
 
2) Valencià: Este - Eixe - Aquell (la mateixa arraïl pa la variant femenina i els plurals).
    Català:     Aquest - Aqueix - Aquell (la mateixa arraïl pa la variant femenina i els plurals).
 
3) Valencià: Açí - Ahí - Allà.
    Català:     Aquí - (no té) - Allí.
 
4) Valencià: Meua, teua, seua.
    Català:     Meva, teva, seva.
 
5) Valencià: Mosatros, vosatros, mos, vos.
    Català:     Nosaltres, vosaltres, ens, us.
 
6) Valencià: Atre, atra, atres.
    Català:     Altre, altra, altres.
 
7) Valencià: Huit, dèneu, xixantahuit, doscentes, millo, quint, sext, vigèsim.
    Català:     Vuit, dinòu, seixanta-vuit, dues-centes, milio, cinqué, sisé, vinté.
 
8) Valencià: Pòs mentres que no prenga molt de pa en chocolate (us de "-a", us de "en").
    Català:     Doncs mentre que no prengui gaire pa amb xocolata (us"-i", us de "amb").
 
9) Valencià: Huí, els bòus estan en Muchamel (us del vèrp "estar", us de "en").
    Català:     Avui, els toros son a Mutxamel (us del vèrp "ser", us de "a").
 
10) Valencià: Els autors han segut uns chics pròu jóvens (vèrp "ser" en formes passives).
      Català:     Els autors han estat uns nois bastant joves (vèrp "estar" en formes passives).
 
11) Valencià: Davant de mi està el sapo ("de + mi/tu/ell/mosatros/vosatros/ells).
      Català:     Davant meu es el gripau ("meu/teu/seu/nostre/vostre/llur).
 
12) Valencià: Deu ser vèrt, com la herba, no ròig (terminació"-t").
      Català:     Ha de esser vèrd, com la gespa, no pas vermell (terminació"-d", negatíu "pas").
 
13) Valencià: Ademés, lo pijor és que yo pense aixina (us de "lo", us de "-e").
      Català:     A mes a mes, el pitjor es que jo penso aixi (us de "el", us de "-o").
 
14) Valencià: Dos hòmens menuts i dos chiques boniques (us de "menut/chicotet").
      Català:     Dos homes petits i dues noias macas (us de "petit" diminutiu, "dues" femeni).
 
15) Valencià: Se diu molt pronte com parar un servici roïn (us de "se" impersonal).
      Català:     Hom diu força aviat com aturar un servei dolent (us de "hom" impersonal).
 
16) Valencià: Artícul, vehícul, víncul (us de "-cul". Excèpte "muscle", "mascle").
      Català:     Article, vehicle, vincle (us de "-cle").
 
17) Valencià: Formalisar, realisat, analisà (us de "-isar", "-isat", "-isà").
      Català:     Formalitzar, realitzat, analitzada (us de "-itzar", "-itzat", "-itzada").
 
18) Valencià: Chufa, chutar, che (us de "ch-").
      Català:     Xufla, xutar, xe (us de "x-").
 
19) Valencià: Mege, plaja, coche (us de "g", "j", "ch").
      Català:     Metge, platja, cotxe (us de "tg", "tj", "tx").
 
20) Valencià: Novela, ilicità, colège (us de "l").
      Català:     Novel.la, il.licità, col.lègi (us de "l.l").
 
21) Valencià: Pronte, conte, assunt (us de "n").
      Català:     Prompte, compte, assumpte (us de "mp").
 
22) Valencià: Pobrea, rarea, durea (us de "-ea").
      Català:     Pobresa, raresa, duresa (us de "-esa").
 
23) Valencià: Cremà, amparaes, llauraor, ballaora, melaet, picaeta (sense "d" intervocàlica).
      Català:     Cremada, emparades, llaurador, balladora, meladet, picadeta ("d" intervocàlica).
 
24) Valencià: Regateig, braceig (us de "-eig").
      Català:     Regatejo, bracejo (us de "-jo").
 
25) Valencià: Pròlec, epílec, filòlec, psicòlec, catàlec (us de "-lec").
      Català:     Pròleg, epileg, filòleg, psicòleg, cataleg (us de "-leg").
 
26) Valencià: Noroest, surest, suràfrica.
      Català:     Nord-oest, sud-est, sud-africa.
 
27) Valencià: Carlos i Ampar estan ahí menjant pòlp (sense artícul davant de nòm pròpi).
      Català:     El Carles i la Empar son allí menjant pòp (us d'artícul davant de nòm pròpi).
 
28) Valencià: Eixir, agarrar, parar, vore, tindre, vindre, assentarse, nàixer, traure...
      Català:     Sortir, agafar, aturar, veure, tenir, venir, seure, neixer, treure...
 
29) Valencià: Insistixc, seguixc, sàpien, creguen, haigga, feres, donares, referix...
      Català:     Insisteixo, segueixo, sapiguen, creguin, hagi, fessis, donessis, refereix...
 
30) Valencià: Èlig (us de "-ig" so "ch" castellana).
      Català:     Elx (us de "-x" so "ch" francesa).
 
 
 2004 © Valencià d'Elig

 http://www.valenciadelig.com


 
IDIOMA VALENCIÀ PARLAT
Nòtes sobre la realitat llingüística valenciana
(rev. 1.0)
 
IDIOMA VALENCIÀ PARLAT
 
Descarregar l'estudi en format PDF (2.46 Mb.)
 


Els magistrals artículs de Ricardo García Moya

  En l'anterior enllaç hi ha una magnífica colecció d'artículs de l'erudit Ricardo García Moya a on de forma objectiva i documentà descobrix la manipulació que els pan/catalanistes li fan a la Llengua Valenciana pa artificiosament ferla més pareguda al català i poder dir que son el mateix idioma, sense que açò siga cèrt. (Catalanisació promoguda pel pan/catalanisme polític en connivència en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (A.V.L.) i els pancatalanistes infiltrats dins del sistema educatiu i cultural valencià).


L'ENGANY DE L'IDIOMA CATALA EN LES ESCOLES VALENCIANES
 
FULLET: L'ENGANY DE L'IDIOMA CATALÀ EN LES ESCOLES VALENCIANES
 
(Imprimir sobre dinA4 en horisontal o girar l'image 90 graus ans d'imprimir. 85 kb.)
 
També en format PDF (360 kb.)

 
¿ QUÉ PODEM FER PA EVITAR QUE DESAPAREGA L'AUTÈNTIC IDIOMA VALENCIÀ ?

Parlar en orgull en el genui valencià que ca u deprengue de sos pares.
Y charrarli en valencià als fills, nets, nebots y chiquets en general pa mantindre encesa la flama de la Llengua Valenciana d'una generacio a una atra.
(Llegir més CONSELLS PERA POTENCIAR L'IDIOMA VALENCIÀ)

2005 © Idioma Valencià

 

http://www.idiomavalencia.com VERSION EN CASTELLANO ENGLISH VERSION http://www.idiomavalencia.com