TRACES TO RECOGNIZE TEXTS WRITTEN IN CATALAN LANGUAGE

AUTOR: VALENCIÀ D'ELIG

 Valencian vs. Catalan language. A brief of linguistic diferences.
 
 
1) Valencian: Este, esta, estos, estes.
    Catalan:       Aquest, aquesta, aquests, aquestes.
 
2) Valencian: Este - Eixe - Aquell (same root for femenin and plurals).
    Catalan:       Aquest - Aqueix - Aquell (same root for femenin and plurals).
 
3) Valencian: Açí - Ahí - Allí.
    Catalan:       Aquí - (-) - Allí.
 
4) Valencian: Meua, teua, seua.
    Catalan:       Meva, teva, seva.
 
5) Valencian: Mosatros, vosatros, mos, vos.
    Catalan:       Nosaltres, vosaltres, ens, us.
 
6) Valencian: Atre, atra, atres.
    Catalan:       Altre, altra, altres.
 
7) Valencian: Huit, dèneu, xixantahuit, doscentes, millo, quint, sext, vigèsim.
    Catalan:       Vuit, dinòu, seixanta-vuit, dues-centes, milio, cinqué, sisé, vinté.
 
8) Valencian: Pos mentres que no prenga molt de pa en chocolate (using "-a", using "en").
    Catalan:       Doncs mentre que no prengui gaire pa amb xocolata (using "-i", using "amb").
 
9) Valencian: Huí, els bòus estan en Muchamel (using verb "estar", using "en").
    Catalan:       Avui, els toros son a Mutxamel (using verb "ser", using "a").
 
10) Valencian: Els autors han segut uns chics pròu jovens (using "ser" verb for passive forms).
      Catalan:       Els autors han estat uns nois bastant joves (using "estar" verb for passive forms).
 
11) Valencian: Davant de mi està el sapo ("de + mi/tu/ell/nosatros/vosatros/ells).
      Catalan:       Davant meu es el gripau ("meu/teu/seu/nostre/vostre/llur).
 
12) Valencian: Deu ser vèrt, com l'herba, no ròig (ending "-t").
      Catalan:       Ha de esser vèrd, com la gespa, no pas vermell (ending "-d", negation "pas").
 
13) Valencian: Ademés, lo pijor es que yo pense aixina (using "lo", using "-e").
      Catalan:       A mes a mes, el pitjor es que jo penso aixi (using "el", using "-o").
 
14) Valencian: Dos hòmens menuts i dos chiques boniques (using "menut/chicotet").
      Catalan:       Dos hòmes petits i dues noias macas (using "petit" diminutiv, "dues" femenin).
 
15) Valencian: Se diu molt pronte com parar un servici roïn (using "se" impersonal).
      Catalan:       Hom diu força aviat com aturar un servei dolent (using "hom" impersonal).
 
16) Valencian: Artícul, vehícul, víncul (using "-cul". But "muscle", "mascle").
      Catalan:       Article, vehicle, vincle (using "-cle").
 
17) Valencian: Formalisar, realisat, analisà (using "-isar", "-isat", "-isà").
      Catalan:       Formalitzar, realitzat, analitzada (using "-itzar", "-itzat", "-itzada").
 
18) Valencian: Chufa, chutar, che (using "ch-").
      Catalan:       Xufla, xutar, xe (using "x-").
 
19) Valencian: Mege, plaja, coche (using "g", "j", "ch").
      Catalan:       Metge, platja, cotxe (using "tg", "tj", "tx").
 
20) Valencian: Novela, ilicità, colège (using "l").
      Catalan:       Novel.la, il.licità, col.legi (using "l.l").
 
21) Valencian: Pronte, conte, assunt (using "n").
      Catalan:       Prompte, compte, assumpte (using "mp").
 
22) Valencian: Pobrea, rarea, durea (using "-ea").
      Catalan:       Pobresa, raresa, duresa (using "-esa").
 
23) Valencian: Cremà, amparaes, llauraor, ballaora, melaet, picaeta (without intervocalic "d").
      Catalan:       Cremada, emparades, llaurador, balladora, meladet, picadeta (intervocalic "d").
 
24) Valencian: Regateig, braceig (using "-eig").
      Catalan:       Regatejo, bracejo (using "-jo").
 
25) Valencian: Pròlec, epílec, filòlec, psicòlec, catàlec (using "-lec").
      Catalan:       Pròleg, epileg, filòleg, psicòleg, cataleg (using "-leg").
 
26) Valencian: Noroest, surest, suràfrica.
      Catalan:       Nord-oest, sud-est, sud-africa.
 
27) Valencian: Carlos i Ampar estan ahí menjant pòlp (without article before personal names).
      Catalan:       El Carles i la Empar son allí menjant pòp (using article before personal names).
 
28) Valencian: Eixir, agarrar, parar, vore, tindre, vindre, assentarse, nàixer, traure...
      Catalan:       Sortir, agafar, aturar, veure, tenir, venir, seure, neixer, treure...
 
29) Valencian: Insistixc, seguixc, sàpien, creguen, haigga, feres, donares, referix...
      Catalan:       Insisteixo, segueixo, sapiguen, creguin, hagi, fessis, donessis, refereix...
 
30) Valencian: Elig (using "-ig" sound castilian "ch").
      Catalan:       Elx (using "-x" sound french "ch").
 
 
 2004 © Valencià d'Elig

 http://www.valenciadelig.com
 
 

THE TRICK OF THE CATALAN LANGUAGE IN THE VALENCIAN SCHOOLS
 
PAMPHLET: THE TRICK OF THE CATALAN LANGUAGE IN THE VALENCIAN SCHOOLS
(Print on an horizontal dinA4 or before printing rotate 90 degrees the image. 85 kb.)
 
Also on PDF (360 kb.)

 
WHAT CAN WE DO TO AVOID THE DISAPPEARANCE OF THE REAL VALENCIAN LANGUAGE ?

The better thing that we can do is always to speak to our sons and to all people in the genuine Valencian language that we learned of our parents and relatives. This is the only way to keep alive the genuine Valencian language. (Read more )

2005 © Idioma Valencià

 

http://www.idiomavalencia.com http://www.idiomavalencia.com VERSION EN CASTELLANO VERSIO EN IDIOMA VALENCIÀ